شکل شکل شکل شکل

دسته‌بندی نشده

نصب پچ پنل cat6

نصب پچ پنل cat6 طبق استاندارد Bانجام میشود که هر سر کابل داری ۴زوج رنگی میباشد وطبق استاندار B درون پچ پنل پانچ میشود بعد از پانچ کردن سر کابل درون پچ پنل سر کابل ارایش میشود و لیبل زده میشود